Mẫu 01/ĐNHT thông tư 156 mới nhất 2021 về hoàn thuế GTGT

Bạn đang thắc mắc các lập mẫu 01/ĐNHT, quy trình gửi như thế nào và những điều kiện cụ thể nào để doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT, vậy hãy cùng tìm hiểu tất cả những thông tin trên với kế toán Đông Nam Á qua bài viết dưới đây.

Mẫu 01/ĐNHT
Hướng dẫn điền mẫu 01/ĐNHT thông tư 156 mới nhất 2021 về hoàn thuế GTGT

>>> Tải mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2021

>>> Tải mẫu giấy nộp tiền mẫu số C1-02/NS

Quy trình lập và gửi mẫu 01/ĐNHT thông tư 156 mới nhất 2021

Để được hoàn thuế GTGT các bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Là giấy đề nghị hoàn trả Khoản thu ngân sách nhà nước mới nhất theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. Và một số giấy tờ cần thiết theo quy định của nhà nước tại Điều 50 – 56 (trừ Điều 53) của Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Hồ sơ tùy theo trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

…………………………….

Số:…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

Mẫu số: 01/ĐNHT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                              [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

                                                                      Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)……..

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:
[04] CMND/Hộ chiếu số: …………..Ngày cấp:………/……./………..Nơi cấp:…… ………………… Quốc tịch : …………………………….

[05] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[06] Quận/huyện: ……………………………………………………… [07] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[08] Điện thoại: ………………………………..  [09] Fax: ……………………………………… [10] Email: …………………………………

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………………..

[12] Mã số thuế:
[13] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[14] Quận/huyện: ……………………………………………………… [15] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[16] Điện thoại: ………………………………..  [17] Fax: ……………………………………… [18] Email: …………………………………

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:……………………………………………ngày ……………………………………………………………………..

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

 1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
SSố TT 

Loại thuế

 

Kỳ tính thuế

Số tiền thuế nộp thừa (tính đến thời điểm đề nghị hoàn)Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết đã đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT 

Số tiền đề nghị hoàn

 

Lý do đề nghị hoàn trả

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
      
      
      
Tổng cộng    
 1. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :  

                                                                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

Khoản phải nộp NSNN (loại thuế, khoản phạt)Cơ quan

thu

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (Kỳ tính thuế)Quyết định thu/

Tờ khai hải quan

Nộp vào tài khoản 

Số

tiền

Cơ quan thuếCơ quan Hải quanCơ quan khácSốNgàyThu NSNNTạm thu
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
           
           
           
Cộng theo loại thuế, cơ quan thu, kỳ tính thuế     
           
 TỔNG CỘNG 

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………………………  Bằng chữ:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)…….

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…………………………………

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………………………….

Download mẫu 01/ĐNHT theo thông tư 156

Để tải mẫu 01/ĐNHT theo thông tư 156, bạn nhấn vào nút Download bên dưới:

Nút download

Gửi mẫu 01/ĐNHT thông tư 156 cho cơ quan nhà nước như thế nào?

Theo quy định, công ty có thể gửi hồ sơ hoàn thuế trực tiếp. Gửi qua đường bưu điện. Hoặc gửi qua Cổng thông tin điện tử của  Tổng cục thuế.

Tuy nhiên với chi nhánh hoặc đơn vị phụ thuộc không phải là đơn vị lập báo cáo tài chính. Khi yêu cầu hoàn thuế GTGT cần có giấy ủy quyền của doanh nghiệp trụ sở chính.

Chú ý: Để kê khai thuế qua mạng các bạn tiến hành qua 4 bước:

1. Đăng nhập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn -> Tài khoản -> Đăng ký tời khai -> Đăng ký thêm tời khai -> Chọn 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước -> Tiếp tục -> Chấp nhận.

2. Sau đó trên menu chọn Kê khai trực tuyến -> Điền đầy đủ thông tin -> Tiếp tục. Bây giờ là Mẫu tờ khai 01/ĐNHT, bạn có thể bắt đầu kê khai mẫu.

3. Sau khi bạn hoàn thành mẫu thì chỉ cần chọn: Ký và nộp tờ khai -> Xác nhận mã pin -> Chấp nhập -> Hệ thống hiện Ký tệp tờ khai thành công là hoàn thành rồi.

4. Nếu muốn xem lại bạn có thể chọn chức năng Hoàn thuế -> Tra cứu hồ sơ hoàn thuế có trên menu.

Để vấn đề này trở nên dể dàng hơn, bạn có thể tham khảo dịch vụ kế toán của Đông Nam Á chúng tôi! Dịch vụ chúng tôi sẽ làm thay bạn những vấn đề này nhé!

Điều kiện và các trường hợp được hoàn thuế GTGT

Điều kiện được hoàn thuế GTGT
Những điều kiện được hoàn thuế GTGT năm 2021

Điều kiện

Theo điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC, DN đủ các điều kiện sau sẽ được xét hoàn thuế GTGT:

 • Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề). Hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Trường hợp được hoàn thuế GTGT

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Khi công ty bạn có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì sẽ được xét khấu trừ thuế GTGT trong kỳ tiếp theo.
 • Và cơ sở kinh doanh mới thành lập dự án đầu tư xét trong hai trường hợp cụ thể:

– Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Và đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Và trường hợp doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Nhưng trong giai đoạn thăm dò, chưa đi vào hoạt động. Và đặc biệt lưu ý là thời gian đầu tư trên 1 năm.

 • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Cơ sở kinh doanh có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được khấu trừ theo tháng, theo quý. Nếu số thuế chưa được khấu trừ dưới 300 thì sẽ được khấu trừ vào tháng hoặc quý tiếp theo.
 • Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình: Trường hợp được hoàn thuế với các chương trình sử dụng vốn ODA cho mục đích nhân đạo, không hoàn lại.

Nếu doanh nghiệp nằm trong các trường hợp được khấu trừ thuế GTGT thì bạn có thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thủ tục và sử dụng mẫu 01/ĐNHT thông tư 156 mới nhất để được hoàn thuế GTGT theo đúng quy định. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn!

Chúc bạn thành công!

>>> Hướng dẫn cách xem báo cáo tài chính chi tiết nhất

>>> Hướng dẫn về công tác phí năm 2021 cho kế toán