Hướng dẫn cách lập mẫu phiếu nhập kho cơ bản

Dưới đây là những mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 và 200 bản tiếng Việt, tiếng Anh cũng như song ngữ để bạn đọc có thể sử dụng. Tham khảo mẫu và tải về sử dụng bạn nhé!

mẫu phiếu nhập kho 2021
Tải mẫu phiếu nhập kho mới nhất 2021

Định nghĩa của mẫu phiếu nhập kho là gì?

Mẫu phiếu nhập kho là lại giấy tờ ghi lại và theo dõi tỉnh hình nhập hàng hóa tài sản của doanh nghiệp làm cơ sở ghi thẻ kho, ghi số kế toán, thanh toán tiền hàng hóa và xác nhận được trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Mẫu phiếu nhập kho được lập giúp cho kế toán kiểm tra tình trạng tài sản doanh nghiệp thuận tiện, liên tục và chính các nhất, đồng thời giúp cho quá trình vận hành trở nên trôi chảy hơn.

Khi nào cần dùng đến mẫu phiếu nhập kho?

Mẫu phiếu nhập kho là một trong các chứng từ được sử dụng tại các nhà kho, khu quản lý hàng hóa, vật tư sản xuất dùng cho doanh nghiệp.

Do đó khi phát sinh một sự việc mua sản phẩm, hàng hóa, vật tư bên ngoài cho doanh nghiệp cần lập mẫu phiếu nhập kho để kiểm soát tài sản doanh nghiệp sở hữu.

Mẫu phiếu nhập kho được viết bởi thủ tho hoặc kế toán kho một bản lưu tại kho một bản bàn giao lại cho kế toán để nhập vào phần mềm quản lý. Do đó, mẫu phiếu nhập kho rất quan trọng cho mỗi doanh nghiệp vì nó giúp kiểm soát được một cách chính xác nhất số lượng hàng hóa, tài sản của cả doanh nghiệp. Từ đó làm tiền đề cơ sở để có những phương án kịp thời cho lưu trữ của doanh nghiệp.

Cách điền mẫu phiếu nhập kho hàng hóa cơ bản

Để lập được một mẫu phiếu nhập kho đúng quy định, cần tuân thủ các nội dung sau:

– Góc bên trái phía trên thể hiện rõ tên đơn vị và địa chỉ (bộ phận/phòng ban) có thể bằng cách viết trực tiếp nội dung hoặc dùng con dấu đơn vị nhập hàng hóa đóng vào.

– Ghi rõ nội dung ngày tháng năm nhập hàng vào kho và số phiếu nhập

– Mục Nợ, Có là mục ghi rõ nội dung các khoản nợ có của đơn hàng

– Thông tin chi tiết họ tên người giao hàng hóa trong mẫu phiếu nhập kho

– Theo… số… ngày… tháng… năm…của: tại đây viết thông tin của số hóa đơn hoặc lệnh nhập kho được tạo bằng phần mềm

– Nhập tại kho: ………… địa điểm…………..: ghi rõ địa chỉ và tên kho hàng được nhập hàng hóa

– Số thứ tự hàng hóa, tên, nhãn hiệu, quy cách sản phẩm hàng hóa, mã số, đơn vị tính tương ứng với các cột A, B, C, D. Nên chỉ cần nhập thông tin chính xác của vật tư vào các ô này

– Các cột 1, 2 thể hiện số lượng hàng hóa lần lượt là số lượng trên chứng từ (hóa đơn, lệnh nhập kho) và số lượng thực nhập vào kho.

– Cột 3, cột 4 ghi đơn giá và tính thàng tiền dựa trên tổng số lượng hàng hóa thực nhập vào kho bởi kế toán

– Dòng Cộng ghi tổng thành tiền các loại hàng hóa vật tư nhập kho trên cùng 1 phiếu

– Dòng tổng số tiền (viết bằng chữ): từ tổng thành tiền tại dòng cộng, viết thành chữ

– Dòng các chữ kí được đưa cho các người có trách nhiệm liên quan kí xác nhận

Các mẫu phiếu nhập kho thường dùng trong doanh nghiệp

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 tại đây

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày… tháng…năm….

Số: ……………………….

Nợ ………

Có ………

– Họ và tên người giao:………………………..

– Theo… số… ngày… tháng… năm…của

– Nhập tại kho: ………… địa điểm…………..

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo chứng từ

Thực nhập

A

BCD123

4

Cộng

x

xxx

x

– Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………

– Số chứng từ gốc kèm theo:………………

Ngày … tháng… năm….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 bản tiếng Việt

Tải mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200 tại đây

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: …………………………

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày …..tháng…. năm 20….
Số: ……………………………
Nợ: ………
Có: ………

– Họ và tên người giao:………………………..

– Theo… số… ngày… tháng… năm…của

– Nhập tại kho: ……… địa điểm……………

STT

Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Theo chứng từ

Thực nhập

A

BCD123

4

Cộng

x

xxxx

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………

Số chứng từ gốc kèm theo: …………………

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

Người lập phiếu
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhận)

(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu nhập kho tiếng anh thường dùng

Tải mẫu phiếu nhập kho tiếng anh thường dùng tại đây

Division:…

Department:…

Form no.: 01-VT

 (Issued according to The Circular 200/2014/TT-BTC of The Ministry Of Finance on 22/12/2014)

 

WAREHOUSE RECEIPT

Date…Month…Year…

No.: …

Debit: 

Credit: 

  • Full name of the deliverer:
  • According to… No…Date…month…year…of…

Input in stock: ……….Location…………………………………………………………………..

No.

Name, trademark, specifications, quality of materials, tools of product, goodsCodeUnitQuantityUnit priceAmount
According to documentActually imported

A

BCD123

4

 

 

 

 

 Total

x

xxx

x

 
  • Total amount (In words):….
  • The number of original documents attached:…

Date…Month…Year…

Prepared by

DelivererStorekeeperChief accountant
(Signature, Full name)(Signature, Full name)(Signature, Full name)

(Or the department needs to input) (Signature, Full name)

Mẫu phiếu nhập kho song ngữ thường dùng

Tải mẫu phiếu nhập kho song ngữ thường dùng tại đây

Đơn vị:…

Division:…

Bộ phận:…

Department:…

Mẫu số 01 – VT

Form no.: 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

(Issued according to The Circular 200/2014/TT-BTC of The Ministry Of Finance on 22/12/2014)

 

PHIẾU NHẬP KHO

WAREHOUSE RECEIPT

Ngày… tháng… năm…

Date…….Month……Year………..

Số: …

No.: …

Nợ/Debit

….

Có/Credit

….

– Họ và tên người giao: …

Full name of the deliverer: …

– Theo … số … ngày … tháng …năm … của …

According to…No…Date…month…year…of…

Nhập tại kho: …địa điểm…

Input in stock: …Location

STT

No.

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa

Name, trademark, specifications, quality of materials, tools of product, goods

Mã số

Code

Đơn vị tính

Unit

Số lượng

Quantity

Đơn giá

Unit price

Thành tiền

Amount

Theo chứng từ

According to document

Thực nhập

Actually imported

ABCD123

4

 

 

 

 

 Cộng

Total

xxxxx 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):…

Total amount (In words): …

– Số chứng từ gốc kèm theo:…

The number of original documents attached:…

Ngày … tháng…  năm…

Date…Month…Year…

Người lập phiếu

Prepared by

Người giao hàng

Deliverer

Thủ kho

Storekeeper

Kế toán trưởng

Chief accountant

(Ký, họ tên)

(Signature, Full name)

(Ký, họ tên)

(Signature, Full name)

(Ký, họ tên)

(Signature, Full name)

(Ký, họ tên)

(Signature, Full name)

Tải mẫu phiếu nhập kho excel thường dùng

Tải mẫu phiếu nhập kho excel thường dùng tại đây

Trên đây là mẫu phiếu nhập kho mới nhất 2021 và những mẫu thường dùng để bạn có thể tải về và sử dụng.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ kế toán của chúng tôi.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.